Helsefag


Studietilbud

Fagskolen Innlandet, FI, tilbyr 2-årig deltidsstudium i helsefag innen fordypningsområdene;

Gjøvik - Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik:

 • Rehabilitering
 • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus- og psykisk helsearbeid
 • Helse, aldring og aktiv omsorg (tidligere Eldreomsorg)
 • Barsel og barnepleie
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Demens og alderspsykiatri
 • Oppvekstfag

 

Planlagt oppstart høst 2014

 •  Rehabilitering
 •  Demens og alderspsykiatri

Undervisningen vil foregå på mandager for klasser som starter på Gjøvik- høsten 2014

 

Hamar - Fagskolen Innlandet, avd. Hamar:

 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Videreutdanning i veiledning
 • Helse, aldring og aktiv omsorg (tidligere Eldreomsorg)
 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • Demens og alderspsykiatri
 • Rehabilitering

 

Planlagt oppstart høst 2014

 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse
 • Rehabilitering
 • Kreftomsorg og lindrende pleie

Undervisningen vil foregå på onsdager for klasser som starter på Hamar- høsten 2014

 

Lillehammer - Karrieresenteret Opus:

 • Helse, aldring og aktiv omsorg (tidligere Eldreomsorg)
 • Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
 • Demens og alderspsykiatri
 • Kreftomsorg og lindrende pleie

 

Hadeland - Karrieresenteret Opus:

 • Rehabilitering

Planlagt oppstart august 2014.
Undervisningsansvaret ligger hos FI Gjøvik, med nettstøtte til Karrieresenteret. Studentene har ca. 50 % oppmøte på FI.

 

 Valdres - Karrieresenteret Opus

 • Demens og alderspsykiatri
 • Rehabilitering

Planlagt oppstart august 2014.
Undervisningsansvaret ligger hos FI Gjøvik, med nettstøtte til Karrieresenteret. Studentene har ca. 50 % oppmøte på FI.

 

Kongsvinger - Sentrum videregående skole:

 • Demens og alderspsykiatri

Fagskoleutdanningene er tverrfaglige, og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenheng, menes at de er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring. FI har lang erfaring med denne type utdanning. Det er undervisning og veiledning en dag i uka.

 

1.1       Opptakskrav

a)      Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole som Helse- og oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.

b)      Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

c)      Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering se punkt 1.7 nedenfor

 

1.2       Realkompetansevurdering

Søkere uten fagbrev kan tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis (omregnet til heltidsstilling) eller skolegang. Vurderingen baseres på gjeldende utdanningsprogram i videregående opplæring for utdanningen på Vg3 nivå. Det må også kunne dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Fra Vg1 og Vg2 skal realkompetansen tilsvare: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, og Yrkesutøvelse.

 

Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen.

 

Oversikt over relevant praksis og eventuelle obligatoriske tilleggskrav:

Minimum 5 års relevant yrkespraksis, omregnet til heltidsstilling, innen helse-, omsorg-, sosial- og undervisningssektor eller tilsvarende der søker har arbeidet med pasienter, elever, barn eller klienter. Organisasjonsarbeid eller annet relevant ulønnet arbeid teller også, samt militær-/siviltjeneste. Inntil 2 av de 5 årene kan erstattes av relevant videregående utdanning. Inntil 1 av de 5 årene kan erstattes av omsorg for barn. Overlapping i tid er ikke mulig.

 

Dokumentasjonskrav:

-dokumentasjon på fullført utdanning som viser lengde og nivå på utdanning, teori og praksis

-dokumentene må være oversatt til norsk eller engelsk

-dokumentasjon på arbeidspraksis fra utlandet eller Norge kan være et krav eller en fordel

 

All praksis, utdanning, autorisasjon, kurs mm må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforholdet, stillingsprosent og innhold på arbeidet.

 

Søkerens egenvurdering, jfr egenerklæringsskjema, fås ved henvendelse Fagskolen Innlandet. I en egenerklæring forklarer du hvorfor du mener du kan gjennomføre studiet, og hva din motivasjon for å søke dette studiet er.

 

 

1.2.1        Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge.

 

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de fellesfag tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå (Bergenstesten).

 

1.3       Poengberegning og rangering

Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg1 og tverrfaglig eksamen (reform 94) eller Vg2 (Kunnskapsløftet)

 • Relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak gir 1 poeng pr md
 • Fagprøve med ”bestått meget godt” gir 25 poeng
 • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid gir 50 poeng

 

Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.

 

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

 • Utdanningene har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
 • Fagskoleutdanningene skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og oppvekstsektoren.
 • Tilbudene skal sikre et ensartet faglig nivå, og gjøre de enkelte fagskoleutdanningene innen hvert fagområde likeverdige i hele landet.
 • Se video om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag her.

 

Arbeidsformer og metoder

Undervisningsmetodene er forelesninger, rollespill, nettkommunikasjon/-veiledning, gruppeoppgaver/samarbeidslæring, individuelle oppgaver, selvstudium og prosjektarbeid gjennom de ulike modulene. Det er 10 uker praksis (30 timer pr uke), denne kan gjennomføres som prosjekt/utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

 

Utdanningenes innhold

Den enkelte faglige fordypning består av en teoridel – som inneholder 4 til 6 teorimoduler alt etter hvilken fordypning som velges, og en praksisdel på 10 uker. Modul 1, felles innholdsdel, er lik i alle fordypningene. Denne skal bidra til at studentene utvikler nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppveksttjenestene. Fag- og emneområdene i Modul 1 danner basis og videreføres i den enkelte fagspesifikke modul. Modulenes lengde varierer. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

 

Studiekostnader

Studieavgiften er 250 kr pr skoleår. Man må regne ca. 5000 kr i skolemateriell, det stilles også krav til egen pc.

 

Skolestart

August

Alle studier har ikke årlig start. Se de ulike studietilbudenes sider for nærmere informasjon.

 

Sist oppdatert: 23.06.2014
Publisert: 23.07.2010